نویسنده: toluecrm ارسال نامه

وب سایت: http://toluecrm.7gardoon.com

تاریخچه اطلاعات مشتریان

اطلاعاتی که از هر شخص داریم برای مان اهمیت بسیار دارد .

CRM ایده پرداز طلوع این اطلاعات را برایمان با بیشترین درجه امنیت و با حفظ جزییات نگهداری می کند

 |