نویسنده: toluecrm ارسال نامه

وب سایت: http://toluecrm.7gardoon.com

ثبت مستندات

مستندات هر شرکت یا سازمان یا فرد اعم از کپی شناسنامه تا گواهی های ایزو هر شرکت را نمی توان به صورت فیزیکی به خوبی حفظ کرد.

به همین خاطر چون این مستندات هم جز سوابق و هم  اطلاعات ما هستند باید هم از نظر امنیت و هم از نظر کیفیت به خوبی حفظ شوند.

CRM طلوع به بهترین شکل این را حل می کند.

 |